اتاقهای مانیتورینگ و کنترل (NOC)

اتاقهای مانیتورینگ و کنترل (NOC)

اتاق کنترل و مانیتورینگ به عنوان مرکز و قلب عملیاتی هر سازمان یا ارگان به شمار میرود که مهمترین نقش را جهت ارتقائ راندمان کاری کارکنان ایفا می کند ، طراحی و ساخت اتاقهای کنترل ، مانیتورینگ با ظرفیتها و ابعاد متفاوت ، متناسب با اهداف سازمان مربوطه و اصول ارگونومیک مرتبط با سلامت و راحتی انسان ، از دیگر راهکارهای شرکت آدِنا سامان  و پاسخی به نیاز امروز میباشد .

اتاقهای مانیتورینگ و کنترل