مدیریت هوشمند مراکز داده (DCIM)

مدیریت هوشمند مراکز داده (DCIM) :

مدیریت زیرساخت مرکز داده ابزاری است برای نظارت، اندازه گیری مدیریت یا کنترل بر بهره برداری از مدیریت هوشمند مراکز داده و مصرف انرژی تمامی تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات از قبیل سرورها، ذخیره سازها و سوئییچ ها و مولفه های زیرساختی تجهیزات از قبیل واحد توزیع نیرو (PDU) و سیستم های تهویه مطبوع اتاق کامپیوتری (CRACs) . این ابزار میتواند تمامی بخش های مراکز داده، از ساختمان مرکز داده تا سرورهای داخل مرکز را بررسی، تجزیه و تحلیل، مدیریت و بهینه سازی کند و در نهایت منجر به بهبود عملکرد در زمینه مصرف انرژی، افزایش بازدهی، صرفه جویی در مخارج و همچنین هزینه های عملیاتی شود.

مدیریت مراکز داده