مراکز داده کولو (Colocation Center)

مراکز داده کولو (Colocation Center) :

راه اندازی مراکز کولوکیشن  یکی دیگر از راهکارهای شرکت آدِنا سامان برای شرکتهای دارای مراکز داده بزرگ ، فضا و پهنای باند کافی به منظور اجاره دادن سرور میباشد حداکثر بهره وری از فضا و فضابندی و امنیت فیزیکی مناسب در این سری از مراکز دادهمراکز داده اهمیت بسیاری دارد.

مراکز داده کولو