گواهینامه ها

گواهینامه ها ی آدنا سامان

BIcsI 2013

Mr.ALI TAHER ARABI

BIcsI 2019

Mr.ALI TAHER ARABI

CDCS

MR.Masoud Khosravi

پروانه صلاحیت همکاری

Cisco CCNA

MR.AMIR HOSSEIN FARHGI

سازمان نظام صنفی کشور

iso90012015
iso

گواهی نامه پایان دوره

آقای مسعود بتویی

CERTIFICATE

Mr.MASOOD BATOOEI

iso2015

BIcsI 2016

Mr.ALI TAHER ARABI

iso2018