دانلود استاندارد داخلی

مجموعه قوانین سیستم ارتینگ وزارت کار و رفاه اجتماعی

آیین نامه اتصال به زمین (ارتینگ یا سیستم چاه ارت)، آیین نامه برقگیر حفاظتی (صاعقه گیر) و آیین نامه

حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها مصوب ۱۳۸۶

آیین نامه  سیستم ارتینگ (اتصال به زمین)

زمین (ارت)

رسانندگی جرم زمین را در صورتی كه پتانسیل الكتریكی در هر نقطه از زمین به صورت قراردادی برابر صفر در نظر گرفته شود، زمین (ارت) می‌نامند.

الكترود ارت (زمین)

یك یا چند الكترود همراه با سیمهای ارت را كه قابلیت اتصال به ترمینال اصلی داشته باشند، سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) می‌نامند

مقاومت الكترود ارت

مقاومت بین ترمینال اصلی زمین و كره زمین است.

اتصالی

حالتی از مدار است كه جریان در مسیری غیرعادی یا بدون اینكه پیش‌بینی شده باشد یا در نظر گرفته شود، جاری می‌شود. این جریان امكان دارد

از نقص در عایق‌بندی یا از بستهای به كار رفته بر روی عایق رساناها ناشی شود.

جریان اتصال به زمین (جریان اتصال كوتاه)

اضافه جریانی است كه در نتیجه بروز اتصالی با امپدانسی قابل چشم‌پوشی بین هادیهای با پتانسیلهای مختلف در شرایط عادی كار برقرار شود.

جریان نشتی زمین

جریان جاری به زمین یا رساناهای دیگری را كه مدار الكتریكی آنها به زمین راه دارد، جریان نشتی زمین می‌نامند. در صورت استفاده

از خازن در مدارها، امكان دارد جریان مذكور دارای مقدار جزء خازنی هم باشد.

سیم اتصال به زمین (سیم ارت)

سیم حفاظتی را گویند كه ترمینال اصلی ارت تأسیسات را به الكترود ارت یا سایر قسمتهای اتصال به زمین وصل می‌كند.

سیم خنثی (نول)

سیمی متصل به نقطه خنثی در سیستم (صفر زمین) كه قادر است انرژی الكتریكی را انتقال دهد.

سیم غلافدار فلزی به منظور زمین كردن

یك نوع سیستم سیم‌كشی است كه در آن سرتاسر طول یك یا چند سیم عایق‌دار توسط نوار یا غلاف فلزی پوشانده شده و مانند هادی PEN  عمل می‌كند.

برای مطالعه کامل مجموع قوانین سیستم ارتینگ PDF آیین نامه اتصال به زمین مراجعه فرمایید.

[us_image image=”24442″ size=”full” align=”center”][us_separator][us_btn label=”آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکترونیکی در کارگاهها” link=”url:http%3A%2F%2Fadenasaman.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fainname-hefazati-tasisate-elctronici.pdf|||” align=”center”]
[us_image image=”24447″ size=”full” align=”center”][us_separator][us_btn label=”آیین نامه برقگیر حفاظتی” link=”url:http%3A%2F%2Fadenasaman.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fbarghgir-hefazati.pdf|||” align=”center”]
[us_image image=”24448″ size=”full” align=”center”][us_separator][us_btn label=”آیین نامه اتصال به زمین” link=”url:http%3A%2F%2Fadenasaman.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fetesal-be-zamin.pdf|||” align=”center”]