بی صدا کردن زیرساخت مراکز داده پر سر و صدا – با خنک سازی مایع